تامین اجتماعی(آموزش)

بخش سوم:
مقررات مرتبط

آیی ننامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تأمی ناجتماعی
)مصوب 19 / 12 / 1354 شوراي عالي تأمی ناجتماعی(

ماده 1 – نظر به این که تنظيم ليست )صورت مزد يا حقوق( بيم هشدگان مستلزم شناسايي كامل كارگاه و كارگران شاغل در كارگاه و تعيين شماره مخصوص كارگاه و بيم هشدگان است كارفرمايان كارگا ههايي كه مشمول قانون تأمی ناجتماعی قرار م يگيرند بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاريخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فر مهاي چاپي كه در اختيار آنان قرار خواهد گرفت مشخصات كارگاه و كارگران خود را به نحوي كه در فر مهاي مذكور مندرج است تكميل نموده و به واحدهاي مربوطه در سازمان تأمی ناجتماعی تسليم كنند .
تبصره 1 – كارفرمايان كارگا ههايي كه بعد از شمول قانون ايجاد م يشوند و كارفرماياني كه كارگاه مشمول قانون به آنان منتقل م يشود بايد به ترتيب مذكور اقدام كنند .
تبصره 2 – كارفرمايان كارگا ههاي مشمول قانون كه كارگر جديد استخدام م يكنند بايد حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استخدام براي نام نويسي و دريافت شماره انفرادي كارگر جديد الاستخدام اقدام كنند .
ماده 2 – كليه كارفرماياني كه كارگر يا كارمند مشمول قانون تأمی ناجتماعی در استخدام يا در اختيار دارند صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق موظفند صورت مزد و حقوق، فو قالعاده شغل و مزاياي كاركنان خود را كه بايد از طرف كارفرما امضا شده و حاوي مراتب زير باشد، مرتبا و در موعد مقرر به واحدهاي مربوط سازمان ارسال دارند .
الف (نام و نام خانوادگي كارفرما )در صورتي كه كارگاه به صورت شركت اداره م يشود، مشخصات و نام و نام خانوادگي مديرعامل( به علاوه شماره اختصاصي
كارگاه )كد( كه از طرف سازمان به كارفرما اعلام شده است .

دانلود ادامه مطلب در قالب pdf